Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.02.2020
Zverejnený v OV č.:
37/2020
Dlžník:
Šabo Andrej IČO 04.07.1991, , Brezová 2004 / 10, 95301 Zlaté Moravce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/40/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/40/2017 S1431
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Andrej Šabo , nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa: 

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina , Slovenská republika, IČO:31575951, bola prijatá s prihlásenou celkovou sumou: 12947,19 EUR, bola doručená do kancelárie správcu po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Ing. Jana Fülöpová, správca