Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
25.02.2020
Zverejnený v OV č.:
38/2020
Dlžník:
Kováčová Adriana IČO 17.11.1964, , Špačinska cesta 3, 91701 Trnava,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/257/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/257/2019 S1527
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Adriana Kováčová, nar.: 17.11.1964, bytom Špačinská cesta 631/3, 917 01 trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/257/2019, týmto v zmysle ust. § 167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, zrušuje.