Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2020

(FO) Bilá Darina (05.09.1971)

Hrabské 117 , 08606 Hrabské

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.02.2020
Zverejnený v OV č.:
38/2020
Dlžník:
Bilá Darina IČO 05.09.1971, , Hrabské 117, 08606 Hrabské,
Správca:
, MUDr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok,
Spisová značka súdu:
5OdK/73/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/73/2020 S1429
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Darina Bilá, nar. 05.09.1971, 086 06 Hrabské 117, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka