(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník/Banka Číslo účtu Podielové spoluvlastníctvo Mena Súpisová hodnota majetku
1 Pohľadávka z účtu VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  IBAN SK91 0200 0000 0036 4051 9859 1/1 EUR 775,50 €

JUDr. Mária Domčeková, správca.