Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2020

(FO) Nagy Andrej (25.06.1987)

Jungmannova 1172, 85101 Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník:
Andrej Nagy IČO 25.06.1987, , Jungmannova 1172/20, 85101 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ivana Hutňanová , Krížna 17D, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/15/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/15/2020S1616
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Andrej Nagy, nar. 25. 06. 1987, bytom: Jungmannova 1172/20, 851 01 Bratislava, správca v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK1702000000003044855055. Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Ivana Hutňanová, správca