Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2020

(FO) Bicko Ján (13.05.1974)

Bežovce 242, 07253 Bežovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník:
Bicko Ján IČO 13.05.1974, , Bežovce 242, 07253 Bežovce,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/57/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/57/2020 S1717
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.02.2020, sp. zn. 31OdK/57/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Bicko, narodený: 13.05.1974, bytom: Bežovce 242, 072 53 Bežovce. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 31/2020, dňa 14.02.2020, K013840.

Týmto správca Mgr. Tomáš Szalontay v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 20.02.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca