Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2020

(FO) Bicko Ján (13.05.1974)

Bežovce 242, 07253 Bežovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník:
Bicko Ján IČO 13.05.1974, , Bežovce 242, 07253 Bežovce,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/57/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/57/2020 S1717
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.02.2020, sp. zn. 31OdK/57/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Bicko, narodený: 13.05.1974, bytom: Bežovce 242, 072 53 Bežovce. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 31/2020, dňa 14.02.2020, K013840.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Pražská 4, 040 11 Košice na 3.posch., č.d. 302 v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:30 - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese szalontay@tsls.sk.

V Košiciach, dňa 20.02.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca