Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/39/2020

(FO) Belák Zoltán (14.06.1970)

Želiezovce , 93701 Želiezovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.02.2020
Zverejnený v OV č.:
40/2020
Dlžník:
Zoltán Belák IČO 14.06.1970, , Dóžova 742/17, 937 01 Želiezovce,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
29OdK/39/2020
Spisová značka správcu:
29OdK/39/2020 S1636 NR
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zoltán Belák, nar. 14.06.1970, bytom Dóžova 742/17, 937 01 Želiezovce, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

LexCreditor k.s.