Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/51/2020

(FO) Dobrocsányi Gabriel (20.05.1972)

SNP 139, 93701 Želiezovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
28.02.2020
Zverejnený v OV č.:
41/2020
Dlžník:
Dobrocsányi Gabriel IČO 20.05.1972, , SNP 139 / 77, 93701 Želiezovce,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Geňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
27OdK/51/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/51/2020 S1959
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu lucia@kolnikova.com, alebo na čísle telefónu 0910 984 849.

JUDr. Lucia Kolníková, správca