Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/621/2019

(FO) Ugrayová Mária (08.08.1965)

Dávidova 8/144 , 06544 Plaveč

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.02.2020
Zverejnený v OV č.:
41/2020
Dlžník:
Ugrayová Mária IČO 08.08.1965, , Dávidova 8/144, 06544 Plaveč,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/621/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/621/2019 S1696
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Nehnuteľnosti - pozemky   
Por. číslo Druh Výmera v m2 Štát Obec  Katastrálne územie Číslo LV Parcela reg. / Parcelné číslo Podiel Súpisová hodnota v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
1 trvalý trávny porast 2341 SR PLAVEČ Plaveč 3869 1960 1/1 91,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  25.2.2020

 

Por. číslo Druh Výmera v m2 Štát Obec  Katastrálne územie Číslo LV Parcela reg. / Parcelné číslo Podiel Súpisová hodnota v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
2 orná pôda 1357 SR PLAVEČ Plaveč 595 365 1/2 4478,10 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  25.2.2020
3 zastavaná plocha a nadvorie 297 SR PLAVEČ Plaveč 595 366 1/2 980,10 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  25.2.2020

 

Stavby
Por. číslo Popis Štát Obec Ulica Katastrálne územie Súpisné číslo Číslo LV Podiel Parcelové číslo Súpisová hodnota v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
4 Rodinný dom SR PLAVEČ Plaveč Plaveč 144 595 1/2 366 8141,80 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  25.2.2020

 

Motorové vozidlo
Por. číslo Druh Popis Približný rok výroby Stav Súpisová hodnota EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu Miesto
5 motorové vozidlo  FORD FIESTA, VIN: WF0HXXGAJH7D82149, farba: modrá metalíza tmavá, benzín 2007 pojazdné 2000,00 majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  25.2.2020 bydlisko dlžníka