Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
28.02.2020
Zverejnený v OV č.:
41/2020
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu

Správca dlžníka Mária Pinková, rod. Pršová,  nar. 25.2.1962, M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

veriteľa:                     Slovenská konsolidačná a.s.

                                    Cintorínska 21, 814 99 Bratislava SR

                                    IČO:  35776005

Označ. pohľadávky (číslo):                  celková výška:     

  1.                                                               88,64 €
  2.                                                             172,29 €
  3.                                                               73,29 €
  4.                                                               38,23 €
  5.                                                            294,59 €
  6.                                                             100,00 €
  7.                                                               70,00 €
  8.                                                          1.751,63 €

V Trenčíne, 25.2.2020

JUDr. Darina Válková, správca