Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
28.02.2020
Zverejnený v OV č.:
41/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9 / 0, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019 S1755
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia 1. veriteľského výboru úpadcu

Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615, konanie  vedené  na Okresnom súde Bratislava, pod č. k. 8K/65/2019 konanej dňa 25.2.2020


Miesto konania: LEGATOs Recovery k.s., v sídle kancelárie Karadžičova 8/A , 821 08 Bratislava, (1. poschodie)

Dátum a čas konania: 25.2.2020 o 10:24 hod

Prítomní: podľa Prezenčnej listiny

Predseda: Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár správcu LEGATOs Recovery, k.s.

Zapisovateľ:  Mgr. Zuzana Gregáňová

Označenie konkurzného konania: 8K/65/2019, Okresný súd Bratislava I

 

Prítomní: (v zmysle Prezenčnej listiny zo schôdze veriteľov):

1. člen veriteľského výboru: COIMPEX, s.r.o.

2. člen veriteľského výboru: Lekáreň Martin, s.r.o.

3. člen veriteľského výboru: Lekáreň Terno, s.r.o.

 

Z celkového počtu: 3 členov veriteľského výboru sa na zasadnutí veriteľského výboru zvoleného na predchádzajúcej schôdzi veriteľov zo dňa 25.02.2020 zúčastnili 3 veritelia.

Program

Bod 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru

Správca Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár správcu LEGATOs Recovery, k.s. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a vyzval prítomných účastníkov, aby sa preukázali riadne udelenou plnou mocou na zastupovanie veriteľov na zasadnutiach veriteľského výboru a na hlasovanie a prijímanie uznesení.

 

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa na ňom zúčastnili 3 z celkového počtu 3 členov. Následne sa pristúpilo k druhému bodu programu, a to k voľbe predsedu veriteľského výboru.

 

Bod 2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Prítomní 1. člen veriteľského výboru COIMPEX, s.r.o. podal návrh na voľbu veriteľa COIMPEX, s.r.o. za predsedu veriteľského výboru a navrhol hlasovať o prijatí návrhu.

Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:

za: 3 hlasy, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1:

Veriteľ: COIMPEX, s.r.o. bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

 

Predsedajúci zasadania veriteľského výboru, správca Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár správcu LEGATOs Recovery, k.s. odovzdal predsedníctvo nad zasadnutím veriteľského výboru novozvolenému predsedovi veriteľského výboru.

 

Bod 3.: Záver

Prítomní členovia veriteľského výboru si odovzdali vzájomné kontakty a dohodli sa na tom, že stretnutie veriteľského výboru sa bude uskutočňovať podľa potreby členov veriteľského výboru, alebo na požiadanie správcu. Predseda VV sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru ukončil ho o 10:30 hod.

 

 

 

 

 

LEGATOs Recovery, k.s.                                                                                   COIMPEX, s.r.o.                                                                                                                                                                                                             Milan Kalman - konateľ

Mgr. Zuzana Gregáňová                                                                                         Predseda veriteľského výboru

Správca úpadcu, S1755