Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.03.2020
Zverejnený v OV č.:
42/2020
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie

k vyhodnoteniu III. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 30OdK/233/2019 S 1235

 

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

 

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Lupo, EČV: LV-404DH, VIN: WVWZZZ6XZXW105468, čierna metalíza, r.v. 2006

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

 

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Dňa 18.2.2020 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v III. kole ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

 

Správkyňa úpadcu Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 19.2.2020 o 10.00 hod. obálky s ponukami:

 

  • obálka, doručená dňa 11.2.2020 od odosielateľa Slovak Finance s.r.o., Medveďovej 15, 851 04 Bratislava v zalepenej bálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Miroslav Fógel – NEOTVÁRAŤ“ označila ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali požadované listiny, záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky a v určenej lehote zložil celú ponúkanú cenu v prospech účtu č. účtu: SK75 1111 0000 0016 0545 1001, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Levice.

 

            Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového konania.

 

Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100.- eur.

 

            Najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie, v prípade, že žiadna oprávnená osoba podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení nevyužije svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.

Správca týmto oznamuje, že sestra dlžníka Miroslava Fógela, Valéria Mešterová, nar. 4.10.1963, trvale bytom Tabánská 1202/1, 936 01 Šahy, ako oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákonným spôsobom uplatnila svoje právo vykúpiť z konkurznej podstaty majetok dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní a v zákonnej lehote cenu uhradila. So súhlasom dlžníka s touto oprávnenou osobou správca uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie.

 

V Leviciach dňa 26.2.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská

správca dlžníka