Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/491/2019

(FO) Šimo Milan (22.01.1951)

Prievidza , 97101 Prievidza

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.03.2020
Zverejnený v OV č.:
42/2020
Dlžník:
Milan Šimo IČO 22.01.1951, , Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/491/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Sp. zn.: 38OdK/491/2019, S373

Podľa Zoznamu majetku zo dňa 09.04.2019 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 17.10.2019 a podľa vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Milan Šimo, nar.: 22.01.1951, trvale bytom: Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza. Slovenská republika,

                                                                                 z r u š u j e .

V Trenčíne, dňa 26.02.2020

JUDr. Andrej Jaroš, správca

úpadca Milan Šimo