Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2018

(FO) Bočkaiová Mária (26.03.1956)

Podjavorinskej 3375/20 , 05801 Poprad

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
02.03.2020
Zverejnený v OV č.:
42/2020
Dlžník:
Bočkaiová Mária IČO 26.03.1956, , Podjavorinskej 3375/20, 05801 Poprad,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/362/2018
Spisová značka správcu:
5OdK/362/2018 S1696
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 týmto ako správca dlžníka  Mária Bočkaiová, nar.: 26.03.1956, trvale bytom Podjavorinskej 3375/20, 058 01 Poprad (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. (2) ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko si do dnešného dňa neprihlásil žiaden veriteľ prihlášku pohľadávky v predmetnom konkurze aj napriek výzve zverejnenej v OV č. 10/20 zo dňa 16.01.2020; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. (2) ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca