Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.03.2020
Zverejnený v OV č.:
42/2020
Dlžník:
Chotěborská Eva IČO 01.01.1947, , Obrancov mieru 6255/6, 07101 Michalovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/23/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/23/2020 S1566
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci vyhotovil som nasledovný

 

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1

Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.

Súpisová hodnota: 500,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 30.1.2020

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2

Peňažná hotovosť 50,- Eur, Úpadca na stretnutí so správcom vyhlásil, že má peňažnú hotovosť 50,- Eur.

Súpisová hodnota: 50,- Eur   

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 30.1.2020

 

Košice, dňa 26.02.2020, Správca JUDr. Michael Medviď, 0918 530 350, medvid@medvid.sk