Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/250/2019

(FO) Taliga Ľuboš (14.03.1992)

Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.03.2020
Zverejnený v OV č.:
43/2020
Dlžník:
Ľuboš Taliga IČO 14.3.1992, , Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
32OdK/250/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/250/2019 S 1235
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 32OdK/250/2019 S 1235

 

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Ľuboš Taliga, nar. 14.03.1992, bytom Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

 

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Peugeot 306, EČV: LV-435ET, VIN: VF37ENFZE32704666, šedá metalíza, r.v. 1999

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

 

 

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Dňa 25.2.2020 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v II. kole ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

 

Správkyňa úpadcu Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 26.2.2020 o 10.00 hod. obálky s ponukami:

 

  • obálka, doručená dňa 24.2.2020 od odosielateľa Annamária Balogová, Nová 298/33, 935 56 Mýtne Ludany v zalepenej bálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Ľuboš Taliga – NEOTVÁRAŤ“ označila ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali požadované listiny, záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky a v určenej lehote zložil celú ponúkanú cenu v prospech účtu č. účtu: SK48 1111 0000 0016 0891 7006, vedený v vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice.

 

            Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového konania.

 

Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 30.- eur.

 

            Najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie, v prípade, že žiadna oprávnená osoba podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení nevyužije svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.

 

V Leviciach dňa 27.2.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská

správca dlžníka