Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.03.2020
Zverejnený v OV č.:
43/2020
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235 (ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. . 30OdK/233/2019-23 zo dňa 26.11.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271 (ďalej len "dlžník").

Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 3.12.2019 zverejnením v OV 232/2019 dňa 2.12.2019 pod značkou K102035.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý správca speňažil v sume 100 eur, pričom správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271  zrušuje.

V Leviciach, dňa 27.2.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca  dlžníka