Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
03.03.2020
Zverejnený v OV č.:
43/2020
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k.  27OdK/213/2018 zo dňa  9.10.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2018 zo dňa 16.10.2018.

Správca s poukazom na súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018, preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty zverejnené v OV č. 37/2019 zo dňa  21.2.2019, ako aj doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku v OV č. 86/2019 zo dňa 6.5.2019 speňažil nehnuteľný majetok dlžníka pod pol. č 1  a č. 2 súpisu majetku dražbou podľa § 167n ods. 1 ZKR, ktorá dražba sa konala dňa 18.3.2019, kedy výťažok dosiahnutý v dražbe bol vo výške 16 240 eur.

Následne prišlo správcom k vylúčeniu súpisovej zložky majetku pod pol. č. 3 zverejnením v OV č. 8/2020 zo dňa  14.1.2020 z dôvodov ň 167p ods. 2 ZKR, nakoľo sa predmetný majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania.

Správca dňa 14.1.2020 zverejenením v OV č. 8/2020 zverejnil Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca vykonal rozvrh výťažku.

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splenní konečného rozvrhu výťažku oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka JPeter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907, sa končí, po splnení rozvrhu výťažku s tým, že oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca