Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/598/2019

(FO) Karen Martin (30.06.1986)

Košice-Sever , 04001 Košice-Sever

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Dlžník:
Karen Martin IČO 30.06.1986, , Košice - Sever Košice - Sever, 04001 Košice - Sever,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/598/2019
Spisová značka správcu:
26OdK/598/2019 S1566
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

Odôvodnenie:

Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 7/2020, dňa 13.01.2020.  Následne som zverejnil v obchodnom vestníku oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu a oznámil číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok.

 

Veritelia

O vyhlásení konkurzu boli informovaný dvaja veritelia fyzické osoby zo Slovenska a jedna zahraničná právnická osoba KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., uvedení v zozname veriteľov.

 

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky do konkurzu nasledovný veritelia:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. v celkovej sume 912,60 Eur

EX CREDIT, a.s. v celkovej sume 3.379,68 Eur

 

Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 28.02.2020                 

 

V dodatočnej lehote až do ukončenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ.

 

Všetky pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

 

Majetok

 

Do súpisu majetku som zapísal nasledovný majetok, ktorý bol speňažený nasledovne:

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1

Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.

Súpisová hodnota: 500,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 11.1.2020

Speňažená dňa 12.02.2020

Výťažok zo speňaženia: 500,- Eur

Spôsob speňaženia: výzva na úhradu

 

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2

Mobilný telefón Apple iphone 7, 128 Gb, Silver, MN932ZD/A, rok výroby 2017, používaný, bez dokladu o nákupe, bez nabíjačky, stav opotrebenia 70%, dotykový displej

Súpisová hodnota: 220,- Eur 

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Deň zapísania 14.1.2020

Speňažená dňa 30.01.2020

Výťažok zo speňaženia 70,- Eur

Spôsob speňaženia: Ponukové konanie

 

Súpis majetku bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 10/2020, dňa 16.01.2020

 

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 570,- Eur

 

Náklady konkurzu sú spolu 578,90 Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, paušálnej náhrady za vedenie kancelárie za mesiac január a február 2020 po 30,- Eur, spolu 60,- Eur, poštovného 8,40 Eur a odmeny za speňaženie súpisovej zložky č. 2 vo výške 10,50 Eur

 

Šetrenia majetku

 

V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že je vlastníkom Iphonu 6s - mobilný tel. a Macbooku pro, ktorý je však kompenzačnou pomôckou od od ÚPSVAR. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny majetok. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí, ale ani z jeho výpovede som nezistil ďalší majetok. Počítač Macbook pro som nezapísal do súpisu majetku, pretože počítač bol kúpený z peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (úpadca je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím). Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý oznámil, že u povinného nezistil majetok. Na moju žiadosť o súčinnosť Krajský dopravný inšpektorát oznámil, že úpadca nie je ani nebol vlastníkom vozidla. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som u úpadcu nezistil nehnuteľný majetok.

 

Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo potrebné ukončiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

 

 

 

                                                                       Správca JUDr. Michael Medviď