Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Dlžník:
Svorad Stanislav IČO 08.11.1953, , Štúrova 428 / 30, 95611 Ludanice,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Geňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/54/2020 S1959
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu lucia@kolnikova.com, alebo na čísle telefónu 0910 984 849.

JUDr. Lucia Kolníková, správca