Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Dlžník:
Šabo Andrej IČO 04.07.1991, , Brezová 2004 / 10, 95301 Zlaté Moravce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/40/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/40/2017 S1431
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu, zo dňa 27.09.2017, sp. zn.: 27OdK/40/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 27.09.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb  a aj vlastného šetrenia, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika, zrušuje.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca