Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/200/2019

(FO) Bušai Štefan (24.07.1962)

Šahy 121, 93601 Šahy

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Dlžník:
Štefan Bušai IČO 24.07.1962, , Preseľany nad Ipľom 121, 936 01 Šahy,
Správca:
Mgr. Viliam Kolenčík , Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/200/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/200/2019 S1841
Druh:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Text:

Preradenie súpisových zložiek a vytvorenie súpisu oddelenej podstaty

Uznesením 28OdK/200/2019-23 zo dňa 13.09.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Štefan Bušai, nar. 24.07.1962, bytom Preseľany nad Iplom 121, 936 01 Šahy a ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2019  dňa  20.09.2019.

            Dňa 28.02.2020 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok zabezpečená pohľadávka veriteľa Mesto Šahy.

V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) preraďujem súpisové zložky č. 1,2 a 3 zo súpisu všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty a zároveň zverejňujem súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka nasledovne,:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa

  • 1. poradí Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, Šahy, SR, IČO: 307513
  • čísla zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: : 6
  • druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, zabezpečená suma: 200,01 EUR,

súpisová zložka majetku:

zl. č. okres obec kat. úz. LV reg. parcela druh súp.č. výmera v m2 podiel vlastník súp. hod.
1 Levice Šahy Preseľany nad Ipľom 37 "C" 139 zast. plocha a nád.   524 1/1 dlžník 5 240,00 €
2 Levice Šahy Preseľany nad Ipľom 37 "C" 140 záhrada   395 1/1 dlžník 3 950,00 €
3 Levice Šahy Preseľany nad Ipľom 37     Rodinný dom 121   1/1 dlžník 8 000,00 €

Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil na súpisové zložky č. 1 a 3 nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zmysle § 166d ods. 1 ZKR.

Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka v zmysle § 166d ods. 3 ZKR.

V Nitre dňa 28.02.2020

Správca Mgr. Viliam Kolenčík