(FO) Ostružlík Roman (21.10.1976)

Šíd 234, 98601 Šíd

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
27.02.2020
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/63/2012
ICS:
6112227706
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
Roman Ostružlík , Šíd 234, 98601 Šíd, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Roman Ostružlík , Šíd 234, 98601 Šíd, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Ostružlík, nar. 21. 10. 1976, bytom 986 01 Šíd 234, takto
Rozhodnutie:
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Recovery group, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 5
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Oznam: