Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/14/2020

(FO) Krupská Adriana (04.05.1972)

Hlavná 116/37 , 07617 Čeľovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.03.2020
Zverejnený v OV č.:
44/2020
Dlžník:
Krupská Adriana IČO 04.05.1972, , Hlavná 116/37, 07617 Čeľovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
9OdK/14/2020
Spisová značka správcu:
9OdK/14/2020 S1566
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924

 

Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

 

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk