Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
05.03.2020
Zverejnený v OV č.:
45/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 934 05 Levice,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca ruší ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 41/2020, z 28.02.2020, predmetom ktorého je predaj dlžníkovho majetku nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálnom území Nové Zámky, zapísanom na liste vlastníctva číslo 7725, a to stavby so súpisným číslom 5854, postavenej na parcele registra „C“ s parcelným číslom 6825/54, popis stavby garáž a parcely registra „C“ s parcelným číslom 6825/54, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve dlžníka vo výške 1/2 z celku.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správca