(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
05.03.2020
Zverejnený v OV č.:
45/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Mária Domčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5K/14/2019, v zmysle ustanovenia  § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa SPARKS, s.r.o., Gagarinova 7/a, Bratislava 821 03, Iná pohľadávka v celkovej sume 600,43 Eur

JUDr. Mária Domčeková, správca