Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/256/2019

(FO) Tomaškovič Miroslav (07.01.1963)

K. Kuzmányho 1603, 95501 Topoľčany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.03.2020
Zverejnený v OV č.:
46/2020
Dlžník:
Tomaškovič Miroslav IČO 07.01.1963, , K.Kuzmányho 1603/11, 95501 Topoľčany,
Správca:
, SNP 56, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
31OdK/256/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/256/2019 S1719
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Miroslav Tomaškovič, nar. 07.01.1963, bytom K. Kuzmányho 1603/11, 955 01 Topoľčany (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku  dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Tomaškovič, nar. 07.01.1963, bytom K. Kuzmányho 1603/11, 955 01 Topoľčany, Uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 31OdK/256/2019 zo dňa 19.12.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 249/2019 pod K111656 dňa 30.12.2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Tomaškovič, nar. 07.01.1963, bytom K. Kuzmányho 1603/11, 955 01 Topoľčany zrušuje.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca