Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2019

(FO) Dunková Jana (08.03.1983)

Gerlachovská 26/65 , 06001 Malý Slavkov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.03.2020
Zverejnený v OV č.:
46/2020
Dlžník:
Dunková Jana IČO 08.03.1983, , Gerlachovská 26/65 26/65, 06001 Malý Slavkov,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
4OdK/112/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/112/2019 S1696
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto ako správca dlžníka: Jana Dunková, nar. 08.03.1983, Gerlachovská 26/65, 060 01 Malý Slavkov (ďalej aj ako len „Dlžník“),  oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v  konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 36/2020 zo dňa 21.02.2020; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca