Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
09.03.2020
Zverejnený v OV č.:
47/2020
Dlžník:
Schäffer Štefan IČO 07.07.1973, , Ligetská 1170 / 13, 97251 Handlová,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/120/2017
Spisová značka správcu:
40OdK/120/2017 S1265
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma - Celková suma

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Pribinova

25

Bratislava

27 269,42 €

 

Mgr. Martin Berec - správca