Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794/52 , 82101 Bratislava-Ružinov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca týmto v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ponúka na predaj majetok - nehnuteľnosť podliehajúca konkurzu, nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, zapísaná na liste vlastníctva č. 7725 a to:

  1. Stavba - Garáž, so súpisným č. 5854, postavená na parcele registra "C", parc. č. 6825/54, v podielovom spoluvlastníctve dlžníka vo výške 1/2 z celku,

ktorá patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 27/2020, dňa 10.02.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 4.000,- eur,

  1. pozemok parcely registra "C" parc. č. 6825/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, v podielovom spoluvlastníctve dlžníka vo výške 1/2 z celku,

ktorý patrí do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 27/2020, dňa 10.02.2020, so súpisovou hodnotou vo výške 6 00,- eur.

Podmienky ponukového konania:

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je uverejňované v Obchodnom vestníku.

2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „8OdK/459/2019 S 1959 neotvárať“ na adresu kancelárie správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 10 (desať) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.

3. Náležitosti ponuky:

a/ určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny;

b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v ČSOB, a. s., číslo účtu/IBAN: SK15 7500 0000 0040 2774 5617 najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 100 % z celkovej ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy vrátená. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky. Správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca ako kupujúci.

c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb ­ nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia občianskeho preukazu;

d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;

e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania;

f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu a

g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;

h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, resp. že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky.

5. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.

6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok.

7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná neúčasť zástupcu veriteľov na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správca