Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/518/2019

(FO) Gallo Peter (21.05.1975)

Čierna Lehota 194, 04936 Čierna Lehota

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Gallo Peter IČO 21.05.1975, , Čierna lehota 194, 04936 Čierna Lehota,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/518/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/518/2019 S1717
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 28.11.2019, sp. zn. 31OdK/518/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Gallo, narodený: 21.05.1975, bytom: Čierna lehota 194, 049 36 Čierna Lehota. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.

Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 05.03.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca