Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/373/2019

(FO) Melníková Lucia (20.04.1977)

Maurerova 746, 04022 Košice-Dargovských hrdinov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Melníková Lucia IČO 20.04.1977, , Mauerova 9, 04022 Košice,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/373/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/373/2019 S1717
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 31.12.2019, sp. zn. 30OdK/373/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka  Lucia Melníková, narodená: 20.04.1977, bytom: Mauerova 9, 040 22 Košice. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 04/2020, dňa 08.01.2020, K001178.

Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 05.03.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca