Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Tomková Valentina IČO 25.12.1964, , Leles 346, 07684 Leles,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/512/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/512/2019 S1717
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.11.2019, sp. zn. 32OdK/512/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Valentína Tomková, narodená: 25.12.1964, bytom: Leles 346, 076 84 Leles. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.

Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 05.03.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca