Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/577/2019

(FO) Nistorová Jana (21.10.1983)

Chlmecká 364/13A , 07617 Nižný Žipov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Nistorová Jana IČO 21.10.1983, , Chlmecká 364/13A, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/577/2019
Spisová značka správcu:
26OdK/577/2019 S1717
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 12.12.2019, sp. zn. 26OdK/577/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jana Nistorová, narodená: 21.10.1983, bytom: Chlmecká 364/13A, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúca pod obchodným menom: Jana Nistorová, s miestom podnikania: Chlmecká ulica 364/13A, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 50 500 198, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.03.2019. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 244/2019, dňa 18.12.2019, K108670.

Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 05.03.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca