Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
10.03.2020
Zverejnený v OV č.:
48/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - oprava v časti súboru, a to Súbor nehnuteľného majetku č. 10, pol. č. 22 - 44, v dôsledku pisárskej chyby v rozsahu označenia evidencie parciel v registri parciel, pričom v dôsledku danej opravy správca oznamuje, že v danej časti sa na ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2019 z 16.10.2019 neprihliada.

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 10 – súpisová hodnota 179,66 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

22.

Záhrada

82

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/3

„E“

7/12480

0,05

23.

Záhrada

31

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/5

„E“

7/12480

0,02

24.

Záhrada

66

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/6

„E“

7/12480

0,04

25.

Tr. tráv. porasty

71

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/1

„E“

7/12480

0,02

26.

Tr. tráv. porasty

1126

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/2

„E“

7/12480

0,32

27.

Tr. tráv. porasty

25

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/4

„E“

7/12480

0,01

28.

Lesné pozemky

35469

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1646

797/2

„E“

7/12480

9,95

29.

Tr. tráv. porasty

13226

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2117

576

„E“

7/12480

3,71

30.

Ostatné plochy

2872

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2118

658

„E“

7/12480

0,81

31.

Orná pôda

2853

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2119

773

„E“

7/12480

0,80

32.

Lesné pozemky

34492

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2123

797/1

„E“

7/12480

9,67

33.

Tr. tráv. porasty

2553

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2125

809/1

„C“

7/12480

0,72

34.

Tr. tráv. Porasty

125

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

799/23

„C“

7/12480

0,04

35.

Záhrada

2440

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/2

„E“

7/12480

1,37

36.

Záhrada

94

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/4

„E“

7/12480

0,05

37.

Tr. tráv. Porasty

70

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/21

„C“

7/12480

0,02

38.

Tr. tráv. Porasty

280

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/22

„C“

7/12480

0,08

39.

Lesné pozemky

2842

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/10

„C“

7/12480

0,80

40.

Lesné pozemky

339

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/11

„C“

7/12480

0,10

41.

Lesné pozemky

546

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/12

„C“

7/12480

0,15

42.

Zast.pl. a nádvoria

189

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1254/8

„C“

7/12480

0,11

43.

Tr. tráv. Porasty

31451

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

798/3

„E“

7/12480

8,82

44.

Lesné pozemky

178789

SR

Lietavská Lúčka-Svinná

Babkov

456

744

„E“

1/930

142,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Suchanová Vlasta, správca