Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.03.2020
Zverejnený v OV č.:
49/2020
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponuka na speňaženie majetku – 1.kolo ponukového konania

JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvin, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka. 

Predmet speňaženia

Ponúkaný majetok tvorí  peňažná pohľadávka, patriaca do všeobecnej podstaty Dlžníka, zverejnená v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo dňa 30.08.2019:

Typ súpisovej zložky majetku

Dlžník

Suma pohľadávky

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota majetku

Peňažná pohľadávka

Ivana Virágová (pôvodne Šarköziová), nar.: 26.05.1965, trvale bytom: M. Kukučína 1137/9, 934 01 Levice

istina 15 000,- EUR

pôžička

500,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.

Podmienky verejného ponukového konania

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 25OdK/161/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Nikoleta Zajko, Veterná 43, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15:00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

Záujemca

Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.

Ponuka musí obsahovať:

  • označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
  • návrh odplaty za odkúpenie peňažnej pohľadávky;
  • pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
  • pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
  • potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o odkúpenie peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na odplatu za odkúpenie pohľadávok, a to vo výške celej ponúknutej odplaty na bankový účet správcu IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.  

Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky, rozhodne o víťazovi žreb v zmysle § 167p ods. 2 ZKR.

Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.

V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.

V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky. Po akceptácií výzvy úspešným záujemcom, uzavrie správca ako postupca s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom zmluvu o postúpení pohľadávky za ponúknutú odplatu.

V Šamoríne, dňa 06.03.2020

JUDr. Nikoleta Zajko, správca