Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/24/2017

(FO) Mičányiová Martina (16.09.1979)

Hlavná 371 , 95137 Rumanová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.03.2020
Zverejnený v OV č.:
49/2020
Dlžník:
Mičányiová Martina IČO 16.09.1979, , Hlavná 371, 95137 Rumanová,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/24/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/24/2017 S1431
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Martina Myčányiová, nar. 19.9.1979 , bytom hlavná 371, Rumanová, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa: 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1 boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločnosti pod č. 542097 902, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO:47258713, bola prijatá s prihlásenou celkovou sumou: 4700,37 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Ing. Jana Fülöpová, správca