Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.03.2020
Zverejnený v OV č.:
50/2020
Dlžník:
Balog Ladislav IČO 22.10.1957, , Širkovce 45 45, 98002 Jesenské,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1246/2019 S1925
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty 

Súp.zložka číslo Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Dátum zapísania Druh pozemku Výmera [m2] Obec Kód štátu Názov katastrálneho územia Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Spoluvlastnícky podiel dlžníka Zabezpečenie
1 Všeobecná podstata Pozemok  279/1 50 9.3.2020 Zastavané plochy a nádvoria 151 Širkovce SVK Širkovce 194 279/1 1/3 Nie

V Banskej Bystrici, dňa 09.03.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca