Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/754/2019

(FO) Libiaková Beata (11.11.1972)

Rúbanisko III. 2804/7 , 98403 Lučenec

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.03.2020
Zverejnený v OV č.:
50/2020
Dlžník:
Beata Libiaková IČO 11.11.1972, , Rúbanisko III. 2804/7, 984 01 Lučenec,
Správca:
Ing. Ladislav Kokavec , J. Vargu 16, 984 01 Lučenec,
Spisová značka súdu:
4OdK/754/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/754/2019 S1153
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Beata Libiaková, narodená 11.11. 1972, trvale bytom Rúbanisko III.2804/7, 984 03 Lučenec,  týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: DRUHÉ

Predmet: hnuteľné veci, osobné motorové vozidlo značky PEUGEOT 308, VIN:VF34C9HXC55169999, rok výroby 2011, evid. č. LC568CA, súpisová hodnota 2 000,00 EUR, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1,  osobné motorové vozidlo značky CITROEN SAXO, VIN: VF7S1HDZF56735854, rok výroby 1998, evid. č. LC463HB, súpisová hodnota 200,00 EUR, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 2, mobilný telefón, Apple iPhone Xr 64GB black, súpisová hodnota 180,00 EUR, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 3, mobilný telefón, Huawei Mate 20 Pro black, súpisová hodnota 120,00 EUR, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 4, Huawei E5573Cs 2 ks, súpisová hodnota 40,00 EUR, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 5,  súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2019 dňa 07.11.2019, K096761.

právny dôvod: majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle  § 167 h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo účtu: IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6119328390

Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0908 941 647.

V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a prihlásením motorového vozidla znáša kupujúci. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V Lučenci, dňa 09.03.2020

 

Ing. Ladislav Kokavec

správca konkurznej podstaty