Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/11/2020

(FO) Morvay Peter (21.08.1972)

Lesná 662, 95801 Partizánske

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.03.2020
Zverejnený v OV č.:
50/2020
Dlžník:
Peter Morvay IČO 21.08.1972, , Lesná 662/11, 958 01 Partizánske,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/11/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/11/2020 S445
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu   09.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.

Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný do súpisu majetku.

Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre zistenie majetku dlžníka:  Peter Morvay, nar. 21.08.1972,  trvale bytom Lesná 662/11, 958 01 Partizánske.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca