(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Verejné ponukové konanie – druhé kolo

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, správca úpadcu Ladislava Bašternáka, nar.: 07.09.1972, trvale bytom: Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava, sp. zn. 8K/14/2019 S 1811, v súlade s ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení so Záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 09.03.2020 2. kolo ponukového konania na predaj nasledujúcich súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019 v spojení s opätovným stanovením hodnoty majetku zo dňa 26.11.2019, zverejneným v OV č. 233/2019 dňa 03.12.2019:

Hnuteľný majetok

 

 

 

Súpisová zložka majetku č.

Popis hnuteľného majetku

v.č.

Najnižšia výška

ponuky

11

Broková Kozlica zn. Beretta S 687 Silver, kal. 12. 12-76/12-76

TZ: R10504S

2.340,00 EUR

 

13

Malokalibrovka samonabíjacia, zn. GSG-5, kal. 22. LR

B026136

270,00 EUR

18

Pištoľ samonabíjacia, zn. GRAND POWER K-100 x CALIBUR, kal9x19

LACKO202

899,00 EUR

19

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 375 H&H MAG.

9/186582

2.880,00 EUR

každú súpisovú zložku majetku jednotlivo za najvyššiu uskutočnenú ponuku, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je najnižšia výška ponuky pre tú- ktorú hnuteľnú vec.

Podmienky:

  1. Záujemcovia svoje písomné ponuky na kúpu hnuteľného majetku doručia na adresu kancelárie správcu: JUDr. Lenka Ivanová, správca, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, v zapečatenej obálke s označením "ponukové konanie – 8K/14/2019 - NEOTVÁRAŤ" v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
  2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu č. (IBAN): SK08 1100 0000 0029 4107 0333 vedený v Tatra banka, a.s., pričom záujemca v správe pre prijímateľa uvedie svoje meno alebo názov a: “Ponukové konanie-8K/14/2019- záloha“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
  3. Písomná ponuka musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty o ktorej kúpu záujemca prejavil záujem a záväznú navrhovanú cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška ponuky pre tú- ktorú hnuteľnú vec. Predložená ponuka musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch a výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy.
  4. K návrhu pripojí záujemca tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Podmienkou účasti v ponukovom konaní je, aby bol záujemca držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny. Záujemca spolu s ponukou predloží fotokópiu platného zbrojného preukazu v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky.
  5. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk od jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
  6. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a ponúkol najvyššiu cenu, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je najnižšia výška ponuky stanovená pre tú- ktorú hnuteľnú vec. V prípade zhodne ponúkanej najvyššej ceny od viacerých záujemcov správca vyžrebuje záujemcu, ktorého ponuka sa bude považovať za najvýhodnejšiu.
  7. Záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, uzavrie ohľadne danej súpisovej zložky majetku so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní. Neuzavretie kúpnej zmluvy včas alebo jej uzavretie s výhradami zo strany úspešného záujemcu má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. Záloha zaplatená úspešným záujemcom  prepadá v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím záujemca zapojený do tohto ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí správcovi svoju ponuku.
  8. V prípade otázok k speňažovaniu a žiadostí o zaslanie fotografií hnuteľného majetku je možné kontaktovať správcu na adrese: ivanova.spravca@gmail.com.

 

V Bratislave dňa 11.03.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca