Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/354/2019

(FO) Merceg Jarolím (05.04.1966)

Ulica Tehelná 5763, 91701 Trnava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník:
Jarolím Merceg IČO 05.04.1966, , Tehelná 5763 / 19, 91701 Trnava,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/354/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/354/2019 S1939
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.12.2019 sp. zn.: 25OdK/354/2019, zverejneným v OV č. 243/2019 zo dňa 17.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jarolím Merceg, nar.: 05.04.1966, trvale bytom: Ulica Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 25OdK/354/2019 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 11.03.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 34/2020 zverejnená dňa 19.02.2020) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jarolím Merceg, nar.: 05.04.1966, trvale bytom: Ulica Tehelná 5763/19, 917 01 Trnava sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Gbeloch, dňa 11.03.2020

K/V insolvency, k.s., správca