Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca dlžníka Mária Pinková, rod. Pršová, nar. 25.2.1962 trvale bytom M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky podnikajúca pod obchodným menom Mária Pinková s miestom podnikania M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky, IČO 33 652 198 vyhlasuje v zmysle ust. § 167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje  za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Predmet ponuky:

Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:

SZL č. 1

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   5555

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1646

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 2

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   21549

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/3

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 3

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1541

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 4

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   3040

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/5

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 5

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   1001836

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1693

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 6

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   43974

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1714/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 7

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1435

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/1

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

SZL č. 8

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   198

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/3

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 9

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1266

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 10

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   120

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/5

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 11

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   2384

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 258

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 12

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   3318

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 290

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 13

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   306

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 774

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 14

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   2689

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 776

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 15

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1162

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 777

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 16

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   964

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 778

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 17

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   8014

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 844

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 18

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   18027

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 850

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 19

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   6165

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 851

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 20

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   13398

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 858

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 21

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   150290

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 860

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 22

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   6143

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 868

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 23

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   18238

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 869

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 24

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   24209

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 871

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 25

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   16868

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 872

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 26

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   961026

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 873

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 27

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   327

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 877

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 28

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1090

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 879

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 29

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   626

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 880

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

SZL č. 30

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  727

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 882

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 31

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  49352

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 903

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 32

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  141478

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 905/2

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 33

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  4690

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 906

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 34

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  327

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 907

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 35

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  529

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 908

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 36

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2: 611

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 910

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 37

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  1793

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 911

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

SZL č. 38

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  4920

 

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 912

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

Podmienky ponukového konania:

Termín na zaslanie ponuky

Záujemcovia o  účasť  v  ponukovom  konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 30.3.2020 do 14,00 hod. na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca,   Jilemnického 21, 911 01  Trenčín). Ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Pinková – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.

Ohliadka  je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).

Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny,  označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 30.3.2020  musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.

V zmysle § 167n ods. 1  posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN  SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Pinková“)

Vyhodnotenie ponúk

           

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 30.3.2020 o 14,45 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.

Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade,  jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí  uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania - otvorenia obálok s ponukami. 


Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

V Trenčíne, dňa 10.3.2020

JUDr. Darina Válková, správca