Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/457/2019

(FO) Paučo Peter (08.07.1968)

Krivec 168 , 96205 Hriňová

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník:
Peter Paučo IČO 08.07.1968, , Krivec 168, 96205 Hriňová,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/457/2019
Spisová značka správcu:
2Odk/457/2019 S1540
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 06.05.2019, sp. zn. 2OdK/457/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of the District Court Banská Bystrica, proc. No: 2OdK/457/2019, dated on 06.05.2019.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 93/2019, dňa 16.05.2019. Dňom 17.05.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 93/2019, on 16.05.2019. The bankruptcy was declared on 17.05.2019.

V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Marián Pataj, seateded  J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy proceedings.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor business documentation.

JUDr. Marián Pataj , správca