Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/730/2019

(FO) Balaščák Peter (09.10.1980)

Bezručova 545, 08501 Bardejov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník:
Peter Balaščák IČO 09.10.1980, , Bezručova 545/12, 08501 Bardejov,
Správca:
JUDr. Oľga Michalíková , Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/730/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/730/2019-S786
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Správca v konkurze dlžníka/úpadcu: Peter Balaščák, bytom Bezručova 545/12 Bardejov, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoKR /  o z n a m u j e , že rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty - zverejnený v Obchodnom vestníu 3/2020 vydanom 07.01.2020 bol  s p l n e n ý ,  preto  sa   tento k o n k u r z   k o n č í 


 Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa tento   k o n k u r z   z r u š u j e .


 
JUDr. Oľga Michalíková, správca