Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.03.2020
Zverejnený v OV č.:
52/2020
Dlžník:
Pénzešová Júlia IČO 07.08.1957, , Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19, 94002 Nové Zámky,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/126/2017
Spisová značka správcu:
31OdK/126/2017 S1431
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponuka na odpredaj majetku – 3. kolo ponukového konania

Správca dlžníka: Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“), vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka .

Predmet ponuky:

Predmetom ponuky sú hnuteľné veci Dlžníka, predávané samostatne, zapísané v súpise všeobecnej podstaty a to:

       

Poradie

Popis

Výrobné číslo

Stav veci a miesto kde sa vec nachádza

Súpisová hodnota

1

Mobilný telefón SAMSUNG

výrobné číslo GT-E1200M

Primeraný dĺžke používania

     20Eur

 

Podmienky ponukového konania:

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE –KONKURZ 31OdK/126/2017, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu Ing. Jana Fülöpová, Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

Záujemca

Do 3.kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a ktorá zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.

Ponuka musí obsahovať:

  • označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
  • návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
  • pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
  • pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného  registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3mesiace;
  • potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

 

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN:SK96 0900 0000 0002 3347 3298, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do14:00 hod. dňa, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti podľa zverejnených podmienok a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. §167r ods.2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená zábezpeka úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

Prevzatie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca