Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Dátum zverejnenia:
17.03.2020
Zverejnený v OV č.:
53/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Text:

Správca preraďuje majetok patriaci do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 27/2020, z 10. 02. 2020

konkrétne nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v okrese Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, zapísaná na liste vlastníctva č. 7725, a to:

  • Stavba Garáž, so súpisným č. 5854, postavená na parcele registra "C", parc. č. 6825/54, v podielovom spoluvlastníctve dlžníka vo výške 1/2 z celku, so súpisovou hodnotou vo výške 4.000,- EUR a
  • pozemok parcely registra "C" parc. č. 6825/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, v podielovom spoluvlastníctve dlžníka vo výške 1/2 z celku, so súpisovou hodnotou 600, EUR,

do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správca