Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.03.2020
Zverejnený v OV č.:
53/2020
Dlžník:
Balog Ladislav IČO 22.10.1957, , Širkovce 45 45, 98002 Jesenské,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1246/2019 S1925
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

 

Mgr. Martina Klačanová, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika, (ďalej len „Dlžník“).  

1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1  zverejnený v OV pod č. 50/2020, deň vydania 12.03.2020:

Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

 

Súpisová zložka č. 1

Súp.zložka číslo

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Druh pozemku

Výmera [m2]

Obec

Kód štátu

Názov katastrálneho územia

Číslo listu vlastníctva

Číslo parcely

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Pozemok  279/1

50

9.3.2020

Zastavané plochy a nádvoria

151

Širkovce

SVK

Širkovce

194

279/1

1/3

Nie

 

 

2. Podmienky ponukového konania

2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.

2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.

2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Mgr. Martina Klačanová, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.

2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 212462019 pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky

3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Balog, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,

3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.

3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.

 

4. Vyhodnotenie ponúk

4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.

4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.

4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa neprihliada.

4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.

4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.

4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.

Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: vaculcikova@agbr.sk

Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 12.03.2020

V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca