Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
18.03.2020
Zverejnený v OV č.:
54/2020
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.